Ülke değiştir | İletişim | Site Haritası
Spainbusiness

İspanyol ortak mı arıyorsunuz?

Foods Wines from Spain
Interiors from Spain
Finans
Finans
Vergiler

İspanya vergi sistemi modern ve pro-business’tır. İspanya’da vergi yükü (vergilerin ve sosyal sigorta primlerinin GSMH’deki payı) komşu ülkelerdekinden yaklaşık beş puan düşüktür.


Kaynak: AB Komisyonu Hizmetleri

 

İspanya’da uygulanan başlıca doğrudan vergiler şunlardır:

- Kurumlar vergisi

- Gelir vergisi

- Yerleşik olmayanlar için gelir vergisi

 

İspanya’da uygulanan başlıca dolaylı vergiler şunlardır:

- Katma değer vergisi (VAT)

- İntikal ve damga vergisi

 

2006 yılının sonunda, İspanya vergi makamları iddialı bir vergi reformunu onaylayarak Ocak 2007’de yürürlüğe soktu ve yukarıda anılan vergilerle ilgili bazı özellikleri değiştirdi.

 

Konuyla ilgili diğer değişikliklerin yanında, bu reformla kurumlar vergisi oranı %30’a düşürüldü (1 Ocak 2008 tarihinden başlayan dönemler için geçerli vergi oranı), gelir vergisi hesaplanma biçimi basitleştirildi ve yerleşik olmayan ve anlaşmadaki korumaya tabi olmayan vergi mükellefleri için geçerli oranlar değiştirildi, özellikle de sermaye kazancına ait vergi oranı %35’ten %18’e çekildi.

 

Şirketler

Kurumlar vergisi İspanya’da vergi mukimi olan kurumlar için geçerlidir. Vergi mukimi kurumlar tüm dünyadaki gelirleri üzerinden vergilendirilir.

 

Bir kurumun vergi bakımından İspanya’da mukim kabul edilmesi için İspanya yasalarına göre kurulmuş olması veya kayıtlı ya da geçerli yönetim yerinin İspanya’da olması gerekir.

 

Genel olarak: Vergi matrahı = gelir/defterlerdeki zarar ± muhasebe dışı bazı hesaplamalar (Kurumlar Vergisi Yasasında anlatılmaktadır).

 

İspanya’da kurumlar vergisi oranı %30’dur, (2007 yılında başlayan vergi dönemleri için %32,5). Girişimlerin küçük ölçekli olması gibi bazı durumlarda daha düşük vergi oranları uygulanır.

 

Gelir ve giderlerin tasdik edilmesi ile ilgili vergi ilkeleri genellikle muhasebe ilkelerine uygun olur.

 

Genel kural olarak, varlıkların değerlemesi Ticaret Yasasında belirtilen metotlara göre yapılmak zorundadır. Buna rağmen, adil değer metodunun uygulanmasından kaynaklanan değer farklılıkları gelire dahil edilmek zorunda değilse vergi hesaplamalarını etkilemez.

 

Yukarıdakilerden bağımsız olarak, bazen, vergilendirmede piyasa değerlemesi (eşit mesafe zemininde değerleme) kullanılmak zorundadır.

Vergi makamları kurumlar vergisini hesaplarken taraflar arasında kararlaştırılan değerin İspanya’da normal piyasa değerine göre daha düşük vergiye tabi olup olmadığına veya bu verginin ertelenip ertelenemeyeceğine bakmaksızın, ilişkili kurumlar arasındaki işlemleri normal piyasa değerleri üzerinden değerleyebilir.

 

İlişkili kurumlar arasındaki piyasa değerini belirlemek için OECD metotları uygulanır. Vergi makamları ile önceden fiyat belirleme düzenlemeleri yapılabilir.

 

Vergi mükellefi ilişkili taraflarla yaptığı işlemleri normal piyasa değeri üzerinden değerlemek ve yapılan değerlemeyi kanıtlayan dokümanları da vergi makamlarına ibraz etmek zorundadır.

 

Masrafların vergiden düşülebilmesi bazı şartların yerine getirilmiş olmasına bağlıdır. Vergiden düşülmeyen masraflar arasında kar payları, kurumsal vergi muhasebesine bağlı masraflar, bağışlar, cezalar ve vergi cennetlerinde mukim kişi veya kurumlarla yapılan işlemlere bağlı masraflar sayılabilir.

 

İspanya’da örtülü sermaye oranı 3’e 1’dir. Bu oran ilgili kurumun AB üyesi başka bir devlette, yönetmeliklere göre vergi cenneti sınıfına giren bölgeler dışında yerleşik olması halinde geçerli olmaz.

 

Genel olarak, amortisman/aşınma payı ancak değerin fiilen azalmış olması ve bunun muhasebe kayıtlarına geçirilmiş olması halinde vergiden düşülebilen bir masraf olur. Eğer vergi mükellefi resmi tablolarda verilen amortisman/aşınma payı oranlarını kullanırsa, değerde fiili bir düşüş olduğunu kanıtlamak zorunda değildir.

 

Sermaye kazancında, varlıkların devrinden elde edilen kazançlar diğer gelir kalemleri gibi işlem görür. Eğer bazı şartlar karşılanırsa, maddi duran varlıkların, maddi olmayan varlıkların veya uzun vadeli yatırımların devrinden elde edilen kazançlardan %12 vergi indirimi alınarak, son vergi oranı %18’e düşürülebilir (2007 yılında başlayan vergi dönemleri için bu vergi indirimi 14,5 olacak ve son vergi oranı da %18’e düşürülecektir).

 

AR&GE ile ilişkili olanlar ve ihracata, çevreyle dost yatırımlara ve çalışanların yeni teknolojilere erişimini teşvik eden faaliyetlere yönelik olanlar dahil bazı faaliyetler için de vergi indirimleri vardır. İspanya’da ayrıca yerel ve uluslararası çift vergilendirmeden kaçınmak için de vergi indirimi imkanı ve son derece çekici bir kar payı ve dış kaynaklı sermaye kazancı muafiyeti sistemi sunulur.

 

Genel olarak, işletmeler vergi zararlarını gelecek 15 yıl içinde sona eren vergi dönemleri için elde ettikleri gelirle dengeleyebilir.

 

Birleştirilmiş vergi rejimi

Bazı şirket grupları birleştirilmiş vergi rejimine göre vergi ödeyebilir. Bu rejime katılabilmek için, ana şirket kendi yan kuruluşlarında en az %75 hisse sahibi olmalıdır.

 

Yatırımcıların ilgisini çekebilecek diğer özel teşvikler ve özel vergi rejimleri

- “İspanyol holding şirketleri” olarak da bilinen yabancı menkul kıymet holding kurumları (ETVEler): bu kurumların bağlı olduğu rejim AB’de en sıkı rekabetin olduğu rejimlerden biridir çünkü diğerlerinden farklı olarak, bazı koşullar altında bir İspanyol holding şirketi dış kaynaklı gelir ve/veya kazançlarından vergi öder ama hissedarına dağıttığı gelirden veya hissedar holdingdeki hissesini sattığında oluşan kazançtan vergi ödemez.

- İşlemlerin AB üyesi diğer devletlerle aynı çizgide yeniden yapılandırılması için vergi tarafsızlığı rejimi.

- Kanarya Adaları vergi rejimi: Kanarya Adaları ada olma ve anakara İspanya’dan uzak olma dezavantajlarını dengelemek amacıyla bazı vergi avantajları sunar (ör:vergi matrahında belli indirimler, önemli vergi indirimleri ve şirketler için vergi oranının %4 olduğu özel bir bölge).

- Bazı maddi olmayan varlıklardan sağlanan gelirde indirim: patentleri, tasarım ya da modelleri, planları, gizli formülleri veya süreçleri, veya endüstriyel, ticari ya da bilimsel deneyimlerle ilgili bilgileri kullanma ya da çalıştırma ruhsatlarından gelen gelirin yüzde 50’si bazı şartların sağlanması halinde vergi matrahına dahil edilecektir.

 

Detaylı bilgi için http://www.interes.org/

 

Gerçek Kişiler

Gelir vergisi İspanya’da vergi mukimi olan gerçek kişiler için geçerlidir. Gelir vergisi mükellefleri vergilerini tüm dünyadaki gelirleri üzerinden öder.

 

Bir vergi mükellefi bir takvim yılının en az 183 gününü İspanya’da geçiriyorsa ya da iş veya mesleki faaliyetlerinin ya da ekonomik menfaatlerinin merkezi İspanya’daysa, onun İspanya’da ikamet ettiği kabul edilir.

 

Vergiye tabi gelir genel bir matrahtan ve sözde tasarruf matrahından oluşur:

- Tasarruf matrahı menkul sermayeden (kar payları, ilişkili kurumlardan alınan dışındaki faiz ve aktifleştirme işlemlerinden ve hayat ya da özürlülük sigortası sözleşmelerinden sağlanan gelir veya maddi ödeme) sağlanan gelir kaynaklı pozitif bilançodan ve varlıkların devrinden elde edilen sermaye kazancı/kaybı kaynaklı pozitif bilançodan oluşur. Tasarruf matrahı %18 oranıyla vergilendirilir.

- Genel matrah diğer tüm gelirlerin (maaş geliri, iş ya da mesleki faaliyetlerden sağlanan gelir, kira geliri, vs.) toplanmasıyla elde edilen bilançodan ve/veya tasarruf matrahına dahil olmayan kazanç/kayıp (ör: ödüller) kaynaklı pozitif bilançodan oluşur. Vergi oranları için bir genel ölçek ve bir de bölgesel ölçek vardır; 17.707.20 Euro’ya kadar olan gelir için minimum birleşik oran %24 iken 53.407.20 Euro ve üzerindeki gelir için marjinal birleşik oran %43’tür.

 

Ceuta ve Melilla’da elde edilen gelir ve/veya kazançlar, kültürel anlamı olan varlıklara yapılan yatırımlar ve harcamalar ve bazı ekonomik faaliyetler için ana ikamet yeri almada vergi indirimleri vardır.

 

Yurtdışında görevlendirilen işçiler: İspanya gelir vergisi mevzuatında yurtdışında çalışan ancak İspanya’da vergi ödeyen işçilerin kazandığı maaş için çok geniş bir vergi muafiyeti vardır. Bu muafiyet, bazı şartların sağlanması halinde, yılda 60,100 Euro’ya kadar uygulanır.

 

Detaylı bilgi için http://www.interes.org/

 

Yerleşik olmayanlar

İspanya’da yerleşik olmayan kişilerin ve kurumların İspanya’da elde ettikleri gelir ve/veya kazançlar yerleşik olmayanlara ait gelir vergisine tabidir. Yerleşik olmayanların İspanya’da nasıl vergi ödeyeceği belirlenirken yerleşik olmayan kişinin İspanya’da daimi bir kuruluşu (PE) olup olmadığına bakılır:

 

- Daimi bir kuruluş varsa: İspanya’da bir PE aracılığıyla gelir ve/veya kazanç elde eden vergi mükellefleri PE’ye isnat edilebilen bütün gelir ve/veya kazanç üzerinden vergilendirilir. Genel olarak, İspanya’da, yerleşik olmayan kişi ya da kuruluşlara ait PE’ler tıpkı İspanya’da yerleşik olan şirketler gibi net gelirleri üzerinden vergilendirilir ve aynı vergi oranına tabi olur (genellikle, 1 ocak 2008 itibarıyla %30). İstisnai haller de bulunmakla beraber, yerleşik olmayan kurumlara ait PE’lerin kazandığı gelirden yurtdışına transfer edilen miktarlar için %18’lik ilave vergi alınır.

- Daimi bir kuruluş yoksa: bir PE’nin aracılığı olmaksızın gelir ve/veya kazanç elde eden vergi mükellefleri İspanya’da elde edilen tam ya da kısmi gelir ve/veya kazanç tahakkukunun her biri için ayrı vergi öder.

 

Aşağıda belirtilen bazı istisnalar vardır:

- Sermayenin üçüncü şahıslara devredilmesinden elde edilen faiz ve diğer gelirler, AB üyesi diğer devletlerde (vergi cennetleri hariç) ikamet eden kişilerin bir PE’nin aracılığı olmaksızın gayrimenkulden elde ettiği sermaye kazancı.

- İspanya’daki bir yan kuruluşun bazı hallerde AB’deki ana şirketine verdiği kar payı.

- Uluslararası mal satışı sonucunda ödenen gelir.

 

Bir PE’si olmayan ve yerleşik olmayan kişiler için geçerli vergi oranları şöyledir (İspanya’nın imzaladığı vergi anlaşmalarından ve yerleşik olmayan kişinin AB üyesi bir ülkede ikamet etmesi halinde geçerli bazı özel kurallardan bağımsız olarak):

 

GELİR TÜRÜ

ORAN (%)

Genel (telif ücreti dahil)

24

Kar payları

18

Faiz

18

Toplu yatırım kurumlarının sermaye veya öz kaynaklarındaki birimlerin/hisselerin devrinden veya ödenmesinden sağlanan kazançlar

18

Reasürans işlemlerinden sağlanan gelir

1.5

Havayolu ya da denizyolu nakliye şirketlerinden gelen gelir

4

Sermaye kazançları

18

Mevsimlik yabancı işçiler

2

 

Yerleşik olmayan kişiler bazı durumlarda İspanya’da yerleşik bir kişiyi ya da yasal kurumu vergi temsilcisi olarak atamak zorundadır.

İspanya bazı ülkelerle vergi anlaşmaları imzalamıştır. Bunları www.aeat.es sitesinde "Fiscalidad Internacional" bölümünde inceleyebilirsiniz.

 

Ülkeye gelen yabancılar için vergi rejimi:

İspanya’nın gelir vergisi mevzuatında çok uluslu firmaların İspanya’da görevlendirdiği personel için oldukça çekici bir rejimi vardır çünkü İspanya’da görevlendirildiği için burada vergi mukimi olan bireylere vergi ikametlerinin değiştiği süre ve bunu takip eden beş vergi dönemi boyunca ya bireysel gelir vergisi kurallarına ya da yerleşik olmayan kişiler için gelir vergisi kurallarına göre vergilendirilme arasında tercih imkanı tanır. Eğer ikincisini seçerlerse, yabancılar sadece İspanya’da elde edildiği kabul edilen gelirleri ve/veya kazançları üzerinden standart %24 oranı ile vergilendirilir.

 

Bu rejime uygun olma şartları şunlardır:

- Ülkeye gelen yabancı İspanya’daki görevinden önceki 10 yıl boyunca İspanya’da ikamet etmiş olmamalıdır.

- İspanya’daki görev bir istihdam sözleşmesine tabi olmalıdır.

- İş fiilen İspanya’da yapılıyor olmalıdır.

- İş İspanya’da yerleşik bir şirket ya da kurum için veya İspanya’da yerleşik olmayan bir kurumun İspanya’daki daimi bir kuruluşu için yapılıyor olmalıdır.

- Bu işten alınan maaş yerleşik olmayanlara ait gelir vergisinden muaf olmamalıdır.

 

Detaylı bilgi için http://www.interes.org/

 

03.04.- KDV

Standart oran %16’dır ve birçok mal ve hizmet tedariki için geçerlidir. Bazı mal ve hizmet tedariklerinde indirimli %7 oranı uygulanır. Ayrıca temel gıdalara kitap, gazete ve dergilere, veya hükümetten yardım alan bazı konutlara uygulanan %4’lük “süper indirimli oran” da vardır.

Bazı işlemler KDV’den muaftır (örneğin, finans ve sigorta işlemleri, sağlık hizmetleri veya eğitim hizmetleri).

İspanya içinde, KDV Kanarya Adaları, Ceuta ya da Melilla’da geçerli değildir.

 

Kanarya Adalarında, Kanarya Adaları genel dolaylı vergisi (IGIC) denen ve 1 Ocak 1993’ten beri uygulanan KDV bazlı bir dolaylı vergi vardır. IGIC Kanarya Adalarındaki mal ve hizmet tedarikinde ve ayrıca mal ithalatında tüccarlar ve meslek sahipleri tarafından uygulanır. Standard IGIC oranı %5’tir. Ceuta ve Melilla’da diğer bir dolaylı vergi vardır (üretim, hizmet ve ithalat vergisi).

 

Bazı hallerde, ilişkili kurumlarla yapılan işlemler KDV amacıyla normal piyasa değerleri üzerinden değerlenir.

 

Ayrıca, 2008’den itibaren başlayan vergi dönemlerinde, bazı şirket grupları KDV amaçlı yeni bir birleşik vergi rejimine göre vergilendirilebilir. Bu rejim kapsamına girebilmek için, ana şirketin kendi yan kuruluşlarında (doğrudan ya da dolaylı olarak) en az %50 hisse sahibi olması gerekir.

 

Detaylı bilgi için http://www.interes.org/

 

İntikal ve Damga Vergisi

Bu vergi, aşağıdakiler başta olmak üzere, sınırlı sayıdaki bazı işlemlere uygulanır:

 

İŞLEM TÜRÜ

GEÇERLİ ORAN

Şirket kuruluşu gibi şirket işlemleri ve şirketlerde sermaye arttırma ya da azaltma.

%1

Gayri menkul devirleri (*)

%6

Menkul mal ve idari imtiyaz devirleri

%4

Bazı ayni haklar

%1

Bazı senetler (*)

%0.5

(*) Yerel hükümetler bazı hallerde farklı oranlar uygulama yetkisine sahiptir. Aslında, birçoğu gayri menkul devri için geçerli olan intikal vergisi oranını %7 ve bazı işlemlere ait damga verisi oranını da %1.5 olarak belirlemiştir. Bununla beraber, bazı bölgelerde %2 uygulanır.

 

İspanyol firmalarındaki hisse devirleri, sermayenin %50’den fazlası (veya alan kişinin zaten %50’den fazlasına sahip olduğu bir kuruluştaki payı arttıran hisseler) devredilmiyorsa ve şirket varlıklarının %50’den fazlası İspanya’da gayrimenkulden oluşuyorsa genellikle dolaylı vergilendirmeye tabi olmaz. Bu durumda, bu işlem dolaylı vergilendirme bakımından gayrimenkul devri gibi yapılır ve söz konusu bölgesel hükümetin belirlediği intikal vergisi oranına tabi olur.

 

Eğer satıcı bir şirket ya da özel bir gayrimenkul geliştirici ise, imara açık parsellerin devri veya ilk bina tedarikleri KDV’ye tabidir. Şirketler, tüccarlar veya meslek sahipleri tarafından günlük faaliyetleri dahilinde yapılan ikinci ve sonraki bina tedarikinde, bazı şartların sağlanması halinde, bu tedarikin intikal vergisine ya da KDV’ye tabi olması konusunda tercih yapabilirler.

 

Detaylı bilgi için http://www.interes.org/
kayıtlar
Yasal uyarı  |  Gizlilik Politikası