Ülke değiştir | İletişim | Site Haritası
Spainbusiness

İspanyol ortak mı arıyorsunuz?

Foods Wines from Spain
Interiors from Spain
Yatırım teşvikleri
Yatırım teşvikleri
1. Gayrimenkul yatırımı 2. Döviz kuru kontrolü 3. Yatırım teşvikleri
Teşvikler

İspanya merkezi hükümeti ve İspanya’nın diğer kamu makamları yatırımı, istihdamı, rekabeti ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla yardım araçlarından ve teşviklerden oluşan geniş ve eksiksiz bir seri hazırlayarak özellikle belirsiz süreli istihdam ve araştırma, geliştirme ve teknolojik yenilik konuları üzerinde durdu.

 

Ayrıca, İspanya’nın AB üyesi bir devlet olması sayesinde potansiyel yatırımcılar Avrupa’daki yardım programlarından yararlanabilir ve bu da İspanya’ya yatırım yapmayı daha da çekici hale getirmektedir.

 


Eğitim ve istihdam

 

Eğitim ve istihdam teşvikleri İspanya hükümetinin iş oluşturma politikasının bir bölümünü oluşturur ve bunlardan yararlanan işverenler işgücü maliyetlerinden önemli oranda tasarruf sağlamaktadır.

 

Özellikle, 395/2007 nolu Kraliyet Kararı ile düzenlenen “Mesleki İstihdam Eğitimi Alt Programı” şirketlerin ve çalışan ya da çalışmayan işçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya ve bilgiye dayalı bir ekonomiyi geliştirmeye katkıda bulunan bir tür eğitimi teşvik etme ve bunun yaygınlaşmasını sağlama amaçlı bir takım araçlar ve eylemlerden oluşmaktadır (talebe dayalı eğitim, arza dayalı eğitim, eğitimle dönüşümlü iş; eğitimi destekleyen ve ona eşlik eden programlar).

 

Bu programlar arasında en önemlisi talebe dayalı mesleki eğitim için işverenlere tahsis edilen kredi olup sosyal sigorta primlerinde indirim yoluyla tahsil edilir ve iki türü vardır: (i) kendi eğitim programlarını yürütmek için kredi ve (ii) işçilere eğitim için işten izin verilmesini sağlayan kredi (bir önceki krediye ek olarak, Genel Devlet Bütçeleri Yasasında yıllık verilen limite kadar).

Yeni personelin istikrarlı biçimde ve belirsiz süreli olarak işe alınmasını (özellikle kadınlar, 16 ile 30 yaş arası gençler, uzun zamandır işsiz olan insanlar, 45 yaşın üzerindeki işsizler, sosyal güvenlik özel tarım programı kapsamında işsizlik yardımı alanlar ve özürlüler gibi gruplara dahil olan işsizler hedef alınarak) ve bazı durumlarda da geçici işlerin belirsiz süreli işlere dönüştürülmesini sağlamak amacıyla ve sosyal sigorta primlerinde indirim yapılması yoluyla işverenlere yardım edilerek belirsiz süreli istihdamın oluşturulması da teşvik edilmektedir.

İspanya’nın Ulusal İstihdam Hizmetleri (INEM) tarafından yatırım ve istihdam projeleri ve işverenleri olarak sınıflandırılabilen yerel ve bölgesel alanlarında ekonomik faaliyet ve istikrarlı iş oluşturma amaçlı yatırım projelerine başka yardımlar ve ilave destekler sağlanabilir (belirsiz süreli bir personelin çalıştığı her iş için en çok 5,108 Euro). INEM başvuruların işlenmesinden, projelerin seçilmesinden ve yardım yapılmasından sorumlu olmakla beraber, bu projeler yerel hükümetler tarafından ekonomik kaynak ve/veya malzeme kaynağı sağlanması suretiyle desteklenmelidir.

 

Detaylı bilgi için http://www.investinspain.org/

 

AR&GE

Büyüme potansiyelleri ve genel olarak İspanya ekonomisine etkileri nedeniyle öncelikli kabul edilen bazı endüstrilerde yürütülen faaliyetler için bazı finansal teşvikler (geri ödemesiz yardımlar, düşük faizli krediler veya her ikisi) ve vergi teşvikleri vardır. Özerk Topluluklar da bu endüstrilerin çoğunda benzer teşvikler vermektedir.

 

Bu teşvikler arasında en önemlileri İspanya makamlarının son yıllardaki başlıca öncelikleri haline gelen yeniliği, teknolojik iyileştirmeleri ve araştırma ve geliştirme projelerini teşvik edenlerdir.

 

Bu bağlamda, Hükümet finansmanı önceki döneme göre iki katına çıkarması ve teşvik yönetimini iyileştirmesi beklenen 2008-2011 dönemi VI. Ulusal R&D&I Planını onayladı (2007-2013 dönemi VII. Avrupa Birliği R&D&I Çerçeve Programına paralel olarak) (Plan Nacional I+D+i) Bu Plan kapsamında yapılan yardımlar AB Yapısal Fonları ile beraber finanse edilebilir.

 

Ulusal R&D&I Planının (2008-2011) Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisi hükümleri paralelinde belirlenen temel hedefleri arasında (i) İspanya’yı bilginin ağzına koyma; (ii) rekabetçi bir kurumsal dokuyu teşvik etme; ve (iii) R&D&I’ye yatırım için elverişli bir ortam oluşturma sayılabilir.

 

Özet olarak, 2008-2011 dönemi R&D&I Ulusal Planının yapısal olarak Planın genel hedefleriyle doğrudan ilişkili ve özel hedeflere yönelik etkili programlarla bağlantılı dört alanı temel aldığı söylenebilir: (i) bilgi ve kapasite üretme; (ii) AR&GE alanında işbirliğini teşvik etme; (iii) endüstri çapında teknolojik gelişme ve yenilik; (iv) stratejik eylemler (sağlık, biyoteknoloji, enerji ve iklim değişikliği, telekomünikasyon ve bilgi toplumu, nanobilim ve nanoteknoloji, yeni materyaller ve yeni endüstriyel süreçler).

 

Ayrıca, 2008-2011 Ulusal R&D&I Planının hedeflerini sağlamak amacıyla ve belirtilen dört alanı temel alarak, altı Etkili Eylem Çizgisi (LIA) çevresinde toplanmış bir dizi araç tasarlandı: (i) İnsan Kaynakları (HR); (ii) R&D&I projeleri; (iii) kurumların güçlendirilmesi; (iv) altyapı; (v) bilginin kullanılması; ve (vi) sistemin planlanması ve uluslararası hale getirilmesi.

 

Bu Eylem Çizgileri önceki planların tematik modellerinden farklı olarak Ulusal R&D&I Planının başlıca eylem araçlarını temsil eden 13 Ulusal Program aracılığıyla uygulanır (ör: Temel Araştırma Projeleri Ulusal Programı, Uygulamalı Araştırma Projeleri Ulusal Programı, vs.).

2008 Çalışma Programı (17 Aralık 2007 tarihinde Bakanlıklar Arası Bilim ve Teknoloji Konferansı Daimi Komitesince onaylanan) ve Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanlığının 2008 Yıllık Bütünleşik Yardım Planını onaylayan ve bunun uygulanmasını kolaylaştıracak tedbirler alan 19 Şubat 2008 tarihli ve ITC/435/2008 nolu Karar hükümleri uyarınca, Etkili Eylem Çizgilerini düzenleyen Kararların çoğu 2008’in ilk aylarında yayınlanmış olup kurumların güçlendirilmesi ile ilgili Karar ise yayınlanmak üzere beklemektedir (www.micinn.es).

 

Bu nedenle, örneğin, 2008-2011 Ulusal Bilimsel Araştırma, Geliştirme ve Teknolojik Yenilik Planı çerçevesinde, R&D&I projeleri için Etkili Eylem Çizgisinin temelini, yardım rejimini ve yönetimini düzenleyen 7 Mart 2008 tarih ve PRE/621/2008 nolu Karar 8 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

 

R&D&I Projeleri Etkili Eylem Çizgisinde aşağıdaki Ulusal Programlar vardır: (i) Temel Araştırma Projeleri; (ii) Uygulamalı Araştırma Projeleri; (iii) Deneysel Geliştirme Projeleri; ve (iv) Yenilik Projeleri ve ilgili davetler yukarıda anılan Kararın içeriğine göre ayarlanmalıdır.

Bundan bağımsız olarak, bu Etkili Eylem Çizgisinin genel rejimi kapsamında yapılabilecek yardımların başlıca özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

YARDIMIN TÜRÜ

Devlet desteği, krediler ve geri ödemeli avanslar

 

BAŞVURABİLECEK KİŞİLER

- Girişimler (küçük ve orta ölçekli işletmeler – KOBİ’ler – ve mikro işletmeler dahil)

- Teknoloji merkezleri

- Özel üniversitelerin AR&GE merkezleri

- Kamu AR&GE merkezleri

- Kar amacı gütmeyen özel AR&GE merkezleri

- Kar amacı gütmeyen diğer özel kuruluşlar

- Diğer yasal kamu kurumları

- Aşağıdaki gruplar ya da dernekler: (i) ortak girişimler; (ii) şirketlerle veya şirketlerin diğer kuruluşlarla oluşturduğu ekonomik menfaat grupları; (iii) kar amacı gütmeyen endüstri iş grupları; (iv) Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanlığının tanıdığı yenilikçi iş grupları.

 

YARDIM ALABİLECEK PROJE VE ALAN TÜRLERİ

- Yaşam bilimleri

- Temel araştırma projeleri

- Uygulamalı araştırma projeleri

- Deneysel geliştirme projeleri

- Teknik uygunluk çalışmaları

- Destekleyici girişimler (bilimsel araştırma ve teknolojik geliştirme faaliyetleri bakımından genelde toplumu ve özellikle de akademik topluluklarla iş topluluklarını hedef alan yayma faaliyetleri).

· Kongre, seminer ve konferans organizasyonu

 

KATILIM BİÇİMLERİ

- Bireysel projeler ya da girişimler.

- Koordineli projeler ya da girişimler.

- Başkalarıyla birlikte yürütülen projeler ya da girişimler.

- Bilim ve Teknoloji Parklarında yer alan kuruluşların yürüttüğü projeler ya da girişimler.

 

Ayrıca, kuruluşların AR&GE’ye yatırım yapmasını desteklemek isteyen İspanya Hükümeti hem kamu sektörünün hem de özel sektörün R&D&I’ya yaptığı yatırımları çeşitli stratejik sahalar açarak (CONSOLIDER, AV@NZA ve CENIT) arttırmayı amaçlayan, araştırma alanında mükemmelliğe, önemli bütünleşik stratejik endüstriyel araştırma projelerinin yapılmasını teşvik etmeye ve Bilgi Toplumunun göstergeleri ile ilgili olarak AB ile birleşmeye yönelik çok çeşitli tedbirler içeren INGENIO 2010 Programını onayladı (www.ingenio2010.es).

 

Bilgi Toplumu parametrelerinde Avrupa ile bütünleşmeyi hedefleyen ve dört eylem çizgisi dahilinde (Dijital Vatandaşlık, Dijital Ekonomi, Dijital Kamu Hizmetleri ve Dijital Bağlam) kredi başvurusu için yapılan çok sayıda ve çeşitli davetten bağımsız olan Plan Av@nza kapsamında, 31 Aralık 2010 tarihine ya da mevcut fonlar bitene kadar (2007-2010 dönemi için 1295.5 milyon Euro ayrıldı) devam edecek olan, KOBİ’lere kredi verilmesinden bilişim teknolojilerine ve telekomünikasyona finans sağlanmasına, gençlere ve üniversite öğrencilerine bilgisayar ekipmanı almaları için yardım edilmesinden İspanya’da yaşayan herkesin genişbantlı İnternet bağlantısı aboneliğinin finanse edilmesine kadar her şeyi kapsayan ICO Çizgisi - AV@NZA Planı Kredisi’ne dikkat çekmek gerekir.

 

Endüstriyel Teknolojik Geliştirme Merkezinin (CDTI) çeşitli finansman alanlarındaki tercihi kredileri verme ve Avrupa’daki EUREKA gibi işbirlikçi R&D&I programları kapsamında proje teslim etmeyi planlayan işletmelere teknik tavsiye ve destek sağlama yoluyla teknolojik yeniliğin teşvik edilmesi ve girişimlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları da kayda değer.

 

İspanya’nın aktif olarak katıldığı en çarpıcı Projeler “Şemsiye” Projeler (EUREKATOURISM, EUREKABUILD, EULASNET II, FACTORY, EUROENVIRON, EUROAGRI, LOGCHAIN, ENIWEP, INNOFISK ve ECONTEC) ve “Küme” Projelerdir (CELTIC, EURIPIDES, ITEA2 ve MEDEA +).

Detaylı bilgi için http://www.investinspain.org/

 

Yenilenebilen enerji

Yenilenebilen Enerjiler Planında (2005-2010) işletmelerin yenilenebilen enerjiler alanındaki teknolojik yeniliklere yaptığı yatırımlar için teşvik verilmesi ve yaklaşık 23.598.641 milyon Euro’luk planlı yatırımla kamu yardımı alanları oluşturulması yer almaktadır.

Bu Planın iki amacı vardır, birincisi Hükümetin enerji politikasının elektrik arzını garanti etmeye, elektriğin güvenliğine ve çevreye saygıya odaklanan öncelikli amaçlarını desteklemek ve ikincisi de İspanya’nın uluslararası seviyedeki taahhütlerini (Kyoto Protokolü, Ulusal Paylaştırma Planı) ve AB’ye üye olmasından kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmek.

Yenilenebilen enerjilerdeki iş yatırımlarına verilen destek paralelinde, Bakanlar Kurulu İspanya’nın enerji tasarruf ve verimlilik alanındaki bıçak ağzı konumunu güçlendirmek için İspanya’da Enerji Tasarrufu ve Verimlilik Stratejisi konulu yeni bir 2008-2012 Eylem Planına onay verdi (PAE 4+).

 

Bu bağlamda, Enerji Çeşitliliği ve Tasarruf Enstitüsü (IDAE) yenilenebilen enerji endüstrisinde bazı özel yardım programları geliştirmektedir. Özellikle, IDAE potansiyel yatırımcıların güneşten sağlanan ısı enerjisi, bağımsız fotovoltaik enerji ve evsel biyokütle enerjisi alanına ve ortak üretim tesisi projelerine yapacağı yatırımları finanse edecek bir dizi kredi de temin etmektedir ve başlangıçta buna toplam yaklaşık 30 milyon Euro tahsis edilmiştir. Bu krediler büyük ölçekli işletmeler hariç, bireylere, KOBİ’lere, kat sahiplerine, belediye encümenlerine ve diğer kamu kurullarına, onlara bağlı acentelere ve diğer yasal biçimlere verilebilir.

 

IDAE ayrıca işletmelere temel olarak enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilenebilen enerjiler alanındaki yatırım projelerini hedefleyen ve teknik/ekonomik uygunluğun önceden analiz edildiği Proje Finansmanı ve Hizmet Kiralama Seçeneğini de sunmaktadır.

 

Yenilenebilen Enerjilerin Geliştirilmesi Planının hedeflerine ulaşmak için R&D&I girişimleri de gerekir ve bu da enerji endüstrisinin şu an AB düzeyinde ve ulusal düzeyde uygulanmakta olan çeşitli R&D&I programlarına katılmasına yol açmıştır. Özellikle, yeni R&D&I Ulusal Planı (2008-2011) “Stratejik Eylem” olarak bilinen alanda Enerji ve İklim Değişikliği konusuna odaklanmış bir girişim içermektedir.

Buna karşılık, Özerk Toplulukların çoğu yenilenebilen enerjileri desteklemeye yönelik kendi plan ve programları kapsamında devlet yardımı sunmaktadır.

 

Detaylı bilgi için http://www.investinspain.org/

 

Turizm endüstrisi

Yeni İspanya Turizm Planı “Ufuk 2020” yakın zamanda yürürlüğe girdi ve İspanya Turizm Planı 2008-2012 kapsamında uygulanmaya başladı.

 

İspanya Turizm Planı “Ufuk 2020”nin hedefleri arasında (i) turizmin sosyal ve ekonomik yararlarını arttırmak; (ii) yeni varış noktalarındaki turist işini çoğaltacak sosyal/bölgesel yeniden dengelemeyi başarmak; ve (iii) turist işinin potansiyel negatif etkisini azaltarak ulusal ve kültürel ortamın kalitesini yükseltmek vardır.

 

Yerel yetkililerin inisiyatifi ile geliştirilip uygulanarak olgun turist varış noktalarının yenilenip modernleştirilmesini amaçlayan, yatırım projelerine mali destek sağlamaya yönelik ICO Turizm Alanı da kayda değer bir konudur. Bu Alanın süresi sona ermiş olmakla beraber, 2008 Genel Devlet Bütçeleri Yasası sayesinde, ICO 2007 Devlet Bütçeleri Yasasında zaten düzenlenmiş olan olgun turist varış noktalarının modernleştirilmesi girişimine katılan özel turist işletmeleri için bir finansman hattı kurmaktadır.

 

Ayrıca, 2008 Genel Devlet Bütçeleri Yasası olgun turist varış noktalarının modernleştirilmesini amaçlayan projelere finansal destek verme imkanını kabul ederek ICO yönetimindeki Turist Altyapılarının Modernleştirilmesine ait Devlet Finans Fonuna görev verir.

 

Detaylı bilgi için http://www.investinspain.org/

 

Görsel-işitsel endüstri

55/2007 nolu Sinema Yasasının amacı filmlerin ve görsel işitsel çalışmaların üretim, dağıtım ve gösteriminin teşvik edilerek geliştirilmesini desteklemek ve hem bunların hazırlanıp dağıtılması ile ilgili şartları belirlemek hem de film yapımı ve görsel işitsel mirasın korunması için tedbirler almaktır.

 

Film endüstrisinde uygulanan vergi indirimlerinin yanında, Sinema Yasasında yer alan ve İspanya Filmcilik ve Görsel İşitsel Sanatlar Enstitüsü (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales veya ICAA) tarafından verilen başlıca teşviklerden bazıları miktarı alan kişilere bağlı olarak değişen devlet yardımları olup şunları kapsar: (i) metin yazma ve proje geliştirme; (ii) kültürel ve devlet kontrolünde olmayan eğitim projeleri; (iii) uzun metrajlı filmlerin ve kısa filmlerin amortismanına yardım; (iv) filmlerin dağıtımına yardım; ve (v) sinemalara yardım.

 

Yukarıdakilerden bağımsız olarak, yeni Sinema Yasası yürürlüğe girmeden önce eski mevzuat kapsamında yapılan bazı bağış başvurusu davetleri hala açıktır (detaylı bilgi için www.mcu,es/cine/sc/becasayudassubvenciones/index.html).

 

Yukarıda anılan ve doğrudan ICAA tarafından verilen teşvikler dışında, ICO ve ICA tarafından teşvik edilen bir Film Prodüksiyonu Finansman Alanı vardır ve daha önce ICAA proje yardımı almış olmayan uzun metrajlı film prodüksiyonu projelerini finanse eder.

 

ICO’nun da bir Film Projeksiyonu Finansman Alanı vardır ve bununla (i) filmleri özürlülere göre yeniden hazırlama, yeniden modelleme ve uyarlama; (ii) film projeksiyonu, ses sistemleri ve bilet satışları için bilgisayar ekipmanı ve araçları satın alma ve (iii) prodüksiyon ekipmanı satın alma ve iyileştirme projeleri finanse edilir.

 

ICO’nun bir de FAPAE üyesi prodüktörlere yardım sağlamak amacıyla RTVE ve FAPAE (İspanya Görsel İşitsel Üreticiler Federasyonu) ile 23 Ocak 2006 tarihinde imzalanmış olup 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren görsel işitsel eserler Finansman Anlaşması vardır.

 

Detaylı bilgi için http://www.investinspain.org/

 

Bölgesel Teşvikler

Bölgesel teşvikler İspanya’nın bazı yerlerindeki iş faaliyetlerine üretim yatırımı yapılması için, bölgesel dengesizliklerin azaltılmasına ve gelişmemiş bölgelerin çoğundaki yerli potansiyelin arttırılmasına yardımcı olmak amacıyla Devlet tarafından AB limitlerine ve şartlarına uygun olarak bölgelere verilen finansal yardım biçimindedir (ör: geri ödemesiz devlet yardımları, kredilerin geri ödenmesi için devlet yardımları, beklenmedik durumlarda işverenin sosyal sigorta priminde indirim).

 

Elverişli bölgelerin tanımı, maksimum finansman limitleri, özel endüstri şartları, elverişli yatırımlar ve koşullar Ekonomik Kalkınma Bölgelerinin sınırlarını belirleyen ilgili Kraliyet Kararları ile düzenlenmiştir.

 

Yukarıda anılan Kraliyet Kararları Avrupa Komisyonunun onayladığı ve Komisyonun her Üye Devlet için bir yardım haritası çıkarmada kullandığı “2007-2013 Ulusal Bölgesel Yardım Rehberi” içeriğine göre hazırlanmıştır.

 

Yukarıda anılan haritanın hazırlanması ile ilgili olarak, (ii) AB’ye yeni Üye Devletlerin katılmasından kaynaklanan sözde “istatistiksel etki” ve (ii) son yıllarda İspanya’nın ekonomik kalkınması sonucunda, 2000-2006 döneminde devlet yardımı almaya elverişli kabul edilen bazı bölgelerin ya o dönemde elverişlilik için belirlenen gelir eşiğini aştığını ya da bölgede yatırım yapılan projelere verilen toplam teşviklerdeki indirime tabi olduğunu belirtelim.

 

Bu durumun olumsuz etkilerini azaltmak için, Avrupa Komisyonu yeni İspanya için Bölgesel Yardım Haritasında (2007-2013) iki tane üç yıllık dönem belirlemiş (2007-2010 ve 2011-2013) ve yukarıda anılan “istatistiksel etki” altındaki bölgelere birinci dönemde ikinci döneme göre daha yüksek yardım limitleri koymuştur.

 

Yeni Haritaya göre, İspanya’da elverişli yatırımın yaklaşık %40’ına kadar çıkan daha büyük teşviklerin öngörüldüğü bölgeler Extremadura Özerk Toplulukları, Kanarya Adaları ve Andalucía’dır. Castilla-La Mancha ve Galicia Özerk Topluluklarını da özellikle belirtmek gerekir çünkü elverişli yatırımın %30’una varan yardımlara izin verilmektedir.

 

“2007-2013 Ulusal Bölgesel Yardım Rehberi” ile ve 27 Aralık 1985 tarihli Bölgesel Teşvikler Yasasını uygulayan 6 Temmuz 2007 tarihli yeni Yönetmeliklerle oluşturulan bağlamda, Hükümet Ekonomik Kalkınma Bölgelerini (Devletin kalkınma seviyesi daha düşük olan coğrafi bölgeleri) tanımlayan yeni Kraliyet Kararlarını onaylayarak bu bölgeleri Topluluk mevzuatında belirlenen yeni sınırlara ve yeni Yönetmeliğin içeriğine paralel hale getirdi.

 

Elverişli projeler (i) yeni iş alanları açacak yeni işletmeler kurmayı; (ii) mevcut faaliyetleri genişletmeyi veya aynı işletme içinde yeni faaliyetler başlatmayı; ve (iii) işi modernleştirmeyi hedefleyen projelerdir. Bu projeler elverişli bir sektöre ve faaliyete hitap etmeli ve ilgili Kraliyet Kararında tanımlanan bölgelerden birinde yer almalıdır.

İspanya’daki bütün Özerk Topluluklar kendi bölgelerinde yapılan yatırımlar için yukarıdaki anlatılanlara benzer ama daha küçük ölçekli teşvikler verir.

 

Detaylı bilgi için, http://www.investinspain.org/

 

KOBİ’ler

KOBİ’lere destek vermedeki en önemli araç olan Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerde Yeniliği Destekleme amaçlı “InnoEmpresa” Programı’nda (2007-2013) işletmelerin yenilikçi kapasitesinin (sadece teknolojik açıdan değil her açıdan) iyileştirilmesi ile doğrudan ilişkili yardım alanlarına öncelik verilmesi, KOBİ’lerin doğrudan talebi üzerine ön görülen yardım alanlarının açılması, maddi ya da maddi olmayan varlıklara yapılan yatırıma ayrılan maksimum yardımın arttırılması, bir işbirliği ya da konsorsiyum anlaşması kapsamında farklı şirketler veya acenteler tarafından uygulanacak projeler üzerinde özellikle durulması gibi önemli iyileştirmeler yer almaktadır.

 

2007-2013 dönemi için ayrılmış 500 milyon Euro bütçesi olan InnoEmpresa Programı Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonundan (ERDF) da yaklaşık 95 milyon Euro maddi kaynak sağlamakta ve dileyen Özerk Topluluk Hükümetlerinden KOBİ Endüstri Konferansı çerçevesinde finansman almaktadır.

 

InnoEmpresa Programında öngörülen yardım alanları üç gruba ayrılır: (i) Örgütsel Yenilik ve Gelişmiş Yönetim; (ii) Teknolojik Yenilik ve Kalite (iii) işbirliği veya konsorsiyum anlaşmaları kapsamındaki yenilik projeleri.

Aşağıdaki endüstrilerde yer alan KOBİ’ler InnoEmpresa Programıyla verilen yardımı alabilir: (i) endüstri, zirai besin dahil; (ii) inşaat; (iii) turizm; (iv) işletmeler; ve (iv) hizmetler, ve ayrıca yukarıdaki sektörlerde KOBİ’leri destekleyici faaliyetler yürüten sözde “aracı kuruluşlar” (KOBİ’lerde yeniliği destekleyen hizmetler veren, elinde yeterli malzeme ve insan kaynağı bulunan, kar amacı gütmeyen kamu kuruluşları ya da özel kuruluşlar).

 

2008 yılının ilk birkaç ayında, Özerk Topluluklar InnoEmpresa Programı kapsamındaki bölgesel projeler için yardım başvurusu davetlerini yayınlıyordu.

 

Ancak, 2008’den itibaren, bölge üstü nitelikteki projeler (çeşitli Özerk Topluluklardaki işletmeleri içeren) Nisandaki 2008 yardım başvuruları daveti ile Yenilikçi Projeler Ulusal Programına,ve özellikle de R&D&I projeleri için Etkili Eylem Çizgisine dahildir.

KOBİ’ler, InnoEmpresa Programına ek olarak, (2008 yılında 7,000 Euro hibe edilen) ICO Alanı - KOBİ başta olmak üzere diğer yardım araçlarından da yararlanabilir.

 

Detaylı bilgi için, http://www.investinspain.org/

 

Uluslararası hale getirme

 

İspanya’da kurulu işletmelerin yurtdışı yatırımlarını destekleyen çeşitli fonlar ve programlar vardır. Bu programlar arasında:

- PROINVEX (Büyük Dış Yatırım Programı)

- ICO ve Ekonomi ve Finans Bakanlığının Uluslararasılaştırma Alanı

- FIEX (Yurtdışında Yatırım Fonu, COFIDES tarafından idare edilir)

- FONPYME (KOBİ’lerin Yurtdışı İşlemleri Fonu, COFIDES tarafından idare edilir)

- Borcu yatırıma dönüştürme anlaşmaları

 

Detaylı bilgi için http://www.investinspain.org/

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği tarafından yapılan yardımlar Üye Devletlerde gelir düzeyinin düşük ve işsizlik oranının yüksek olduğu bölgelerin ve endüstriyel delokalizasyon sorunu olan bölgelerin kalkınmasını teşvik etmeye yönelik olagelmiştir. Bununla beraber, Avrupa Konseyi’nin Mart 2000’de “Lizbon Stratejisini” onaylamasıyla beraber, bunu takip eden Avrupa Konseyleri araştırma ve geliştirmenin teşvik edilmesi, insan sermayesinin optimizasyonu ve çevreyi korumaya ve enerjiden tasarruf etmeye yönelik tedbirlerin benimsenmesi gibi yatay hedeflerin karşılanması amacıyla Devlet yardımlarını yeniden tanımlamaktadır.

 

AB teşviklerinin çoğu İspanya devletinin finanse ettiği kalkınma planlarını desteklemektedir. Bu yardımlar aracı görevi gören Kamu Makamları ve finans kurumları eliyle yapılmaktadır.

 

AB tarafından verilen geniş teşvik yelpazesi içinde en önemlileri şunlardır:

 

Avrupa Yatırım Bankası

www.eib.org

 

EIB mahrumiyet bölgelerinin kalkınmasına yardımcı olan projeleri ve çeşitli Üye Devletlerin ortak menfaat sağlayacağı ya da AB’nin geneli için yararlı olacak projeleri destekler (ör: çevreyi koruma, enerji kaynaklarının daha iyi kullanılması, AB ‘de endüstriyel rekabetin iyileştirilmesi, KOBİ’lerin geliştirilmesi, Avrupa altyapısının iyileştirilmesi, veya sağlık ve eğitim endüstrilerinin modernleştirilmesini hedefleyen projeler).


EIB’den alınan krediler yatırımın en çok %90’ına kadar diğer AB acentelerinden alınan yardımla uyumludur.

 

Avrupa Yatırım Fonu

EIF Avrupa çapındaki ulaşım, telekomünikasyon ve enerji ağlarını geliştirmek ve KOBİ’lerin kalkınmasını teşvik etmek gibi iki amaçla kuruldu. Bu Fon her tür kredi için teminat sağlama ve Avrupa çapındaki ağların uygulanmasında yer alan şirketlerden geçici olarak küçük hisseler edinip bunları yönetme şeklinde iki yolla çalışır. Detaylı bilgi için tıklayın.

 

Yapısal Fonlar

Yapısal Fonlar Üye Devletlerde yapısal iyileştirmeler yapmayı ve Avrupa Birliği’nin en yoksul ve en zengin bölgeleri arasındaki boşluğu daraltmayı amaçlayan (kamu ve özel) girişimleri finanse eder. Yapısal Fonların da finanse ettiği programlar doğrudan üye devletler tarafından idare edilir. Üye devlet her program için potansiyel lehdarlara bilgi verecek, projeleri seçecek ve uygulamayı genel olarak izleyecek bir yönetici tayin eder. “Yönetim makamları” hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

 

Yeni Çok Yıllık Finansal Çerçeve 2007-2013 yürürlüğe girince, Yapısal Fonların düzenlemesi ve kapsamı da tam bir dönüşümden geçti ve 1 Ocak 2007 itibarıyla Yapısal Fon adı verilen sadece iki fon vardı: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu.

Bu Fonlar, Avrupa Yatırım Bankası ve Topluluktaki diğer finansal araçlarla beraber, üye sayısı artan yeni AB’deki ekonomik ve sosyal bütünlüğü arttırmak amacıyla yapısal girişimler için Konsey tarafından belirlenen üç yeni ve öncelikli hedefe (“Yaklaşma”, “Rekabet Etme ve İstihdam” ve “Avrupa Bölgesel İşbirliği”) ulaşmaya katkıda bulunacaktır.

 

İspanya’daki kalkınma stratejisi ve bununla ilgili Topluluk fonlarının Avrupa Birliği stratejik rehberine göre bölgelere tahsisi 2007- 2013 dönemi için hazırlanan ve Avrupa Komisyonunca 7 Mayıs 2007’de onaylanan İspanya Ulusal Stratejik Referans Çerçevesinde (MENR) belirtilmiştir. (Detaylı bilgi için www.dgfc.sgpg.meh.es ).

 

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programları (AR&GE ve I)

AB, Toplulukta araştırma, yenilik ve geliştirmenin desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik eylem alanlarını tanımlayan çok yıllık planları onaylamaktadır. 1 Ocak 2007’den beri yürürlükte olan program Teknolojik Araştırma ve Geliştirme için VII. Çerçeve Program (FP7) olup 2007-2013 döneminde Avrupa’da araştırma finansmanında kullanılan başlıca AB aracıdır.

Avrupa Komisyonu VII. Çerçeve Programın tamamı için 50.500 milyon Euro’dan fazla bir bütçe tahsis etmeyi planladı. Şu anda açık olan ama başvuru süreleri gelecek aylarda dolacak davetlerle ilgili bilgi aşağıdaki adresten alınabilir

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

 

İşletmelerin finansmanı için Topluluk girişimleri

Avrupa Komisyonu Girişim Genel Müdürlüğü belli girişimleri (ör: Gate2Growth) içeren yenilik/KOBİ programını yönetir.

 

Ortak Avrupa Girişimleri (EJV)

Bu program AB’deki KOBİ’ler arasında sınır ötesi ortak girişimlerin kurulmasını kolaylaştırmak üzere oluşturuldu. Yeni girişimlerin analiz ve başlangıç maliyetlerini finanse edecek fon temin eder. Proje başına maksimum katkı 100,000 Euro olup, devletin destekleyeceği maliyetlerin en çok %50’sini ve yatırımın toplam maliyetinin en çok 50.000 Euro’sunu ve %10’unu karşılar.

 

Detaylı bilgi için http://www.investinspain.org/
kayıtlar
Yasal uyarı  |  Gizlilik Politikası